5.00(1)

Quản lý Kho hàng và Bán hàng

  • bởi admin
  • Cấp độ: Mọi cấp độ

Mô tả

Khóa học hướng dẫn học viên sử dụng Visual Studio 2019, Sql Server 2019, DevExpress để xây dựng phần mềm quản lý kho hàng và bán hàng theo mô hình 3 lớp, sử dụng Entity Framwork. Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể nắm chắc kiến thức từng bước xây dựng một phần mềm quản lý; nắm vững một số nghiệp vụ về quản lý kho hàng, quản lý bán hàng.

Nội dung khóa học

26 Bài học

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & XÂY DỰNG CẤU TRÚC DỰ ÁN

Bài 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server38:53
Bài 2: Xây dựng cấu trúc dự án phần mềm12:56
Bài 3: Tạo Entity cho tầng DataLayer25:00

XÂY DỰNG CÁC TÍNH NĂNG CHO PHẦN MỀM

About the instructors

5.00 (4 ratings)

5 Courses

363 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Hay quá

Miễn phí