Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

Video này mình hướng dẫn các bạn tạo form kết nối cơ sở dữ liệu SQL server với 2 phương thứ chứng thực: windows Authenticatioin và SQL Server Authentication. Sau…

Chi tiết »
Không có bình luận

Thêm button vào DataGridview DevExpress

Bài này mình sẽ hương dẫn các bạn thêm Button vào DataGridview trong GridControl để thực hiện các thao tác như một Button bình thường ngay trên lưới dữ liệu.…

Chi tiết »
Không có bình luận