Alert Control là một control rất hữu dụng. Nó giúp hiển thị thông báo một cách nhẹ nhàng, mượt mà, dễ chịu. Nó giống như 1 thống báo có mail mới trng outlook của microsorft vậy.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một số tính năng của Alert Control. Hy vọng sau video của mình các bạn lại có thêm 1 lựa chọn nữa để áp dụng vào các dự án của mình. Xin cảm ơn!!

public partial class frmAlertControl : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public frmAlertControl()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnAlertControl_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      Message msg = new Message();
      acThongBao.Show(this,"Thông báo","Hướng dẫn sử dụng AlertControl.","",Properties.Resources.Reminder_32x32,msg);
    }
    void addButton()
    {
      AlertButton btn1 = new AlertButton(Properties.Resources.Open_16x16);
      btn1.Hint = "Mở thư mục";
      btn1.Name = "btnOpenFolder";
      acThongBao.Buttons.Add(btn1);
      AlertButton btn2 = new AlertButton(Properties.Resources.excel_icon16);
      btn2.Hint = "Mở file";
      btn2.Name = "btnOpenFile";
      acThongBao.Buttons.Add(btn2);
    }

    private void frmAlertControl_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      addButton();
      acThongBao.ButtonClick += AcThongBao_ButtonClick;
    }

    private void AcThongBao_ButtonClick(object sender, AlertButtonClickEventArgs e)
    {
      if (e.Button.Name== "btnOpenFolder")
      {
        Process.Start(Application.StartupPath);
      }
      if (e.Button.Name == "btnOpenFile")
      {
        Process.Start(Application.StartupPath+ @"\Files\tk.xlsx");
      }
    }
  }

Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận