Trong video này mình hướng dẫn các bạn sử dụng RibbonForm và DocumentManager để thiết kế giao diện cho phần mềm quản lý. Với RibbonForm và DocumentManager, giao diện của phần mềm sẽ trở nên đẹp mắt, chuyên nghiệp hơn cho phần mềm.

public partial class frmRibbonForm : DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonForm
  {
    public frmRibbonForm()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void OpenForm(Type typeForm)
    {
      foreach (Form frm in MdiChildren)
      {
        if (frm.GetType()==typeForm)
        {
          frm.Activate();
          return;
        }
      }
      Form f =(Form) Activator.CreateInstance(typeForm);
      f.MdiParent = this;
      f.Show();
    }
    private void frmRibbonForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void btnPhongBan_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
    {
      OpenForm(typeof(frmPhongBan));
    }

    private void btnNhanVien_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
    {
      OpenForm(typeof(frmNhanVien));
    }
  }

Xem thêm các video hướng dẫn xây dựng phần mềm:
Quản lý Khách Sạn
Quản lý Kho hàng + Quản lý Bán hàng
Phân quyền người dùng

Website: https://topzonevn.com
https://khoaicode.com
Email: topzonevn2021@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoaicodetv/
Group: https://www.facebook.com/groups/khoaicodetv/

Để lại bình luận