5.00(1)

Quản lý nhân sự | Quản lý chấm công | Tiền lương

  • bởi admin
  • Cấp độ: Trung cấp

Nội dung khóa học

31 Bài học

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 01 – Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế Cơ sở dữ liệu | Phần mềm quản lý nhân sự47:41
Bài 02 – Xây dựng cấu trúc dự án | Phần mềm quản lý nhân sự27:34

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

About the instructors

5.00 (4 ratings)

5 Courses

363 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Quá hay luôn