5.00(1)

Quản trị phân quyền người dùng

  • bởi admin
  • Cấp độ: Trung cấp

Mô tả

Sử dụng Visual Studio 2019, SQL Server 2019 xây dựng module quản trị phân quyền người dùng với các tính năng: Phân quyền chức năng; phân quyền báo cáo;  Phân quyền theo nhóm người dùng; Phân quyền theo từng người dùng.

Nội dung khóa học

5 Bài học

Nội dung khóa học

Bài 1: Xây dựng giao diện màn hình chính MainForm2:15:16
Bài 2: Tạo Trigger tự động phân quyền cho người dùng43:07
Bài 3: Thêm người dùng/Nhóm người dùng/Cập nhật thông tin1:34:21
Bài 4: Add User vào Group và Phân quyền chức năng1:43:02
Bài 5: Phân quyền xem báo cáo33:07

About the instructors

5.00 (4 ratings)

5 Courses

366 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Cảm ơn vì các khóa học quá hay

Miễn phí