Add ComboBox to GridView | DataGridView with LookupEdit | Thêm/Xóa/Sửa với DataGridView| KhoaiCodeTV

Video này mình hướng dẫn các bạn thực hiện chức năng Thêm/Xóa/Sửa ngay trên GridView. Với việc tích hợp LookupEdit/ComboBox vào ngay trong GridView giúp chúng ta giải quyết được vấn đề thêm và hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng (Table) khác nhau lên […]